Käynnissä olevat tutkimukset

Kelassa tehtävän tutkimuksen aiheita ovat Kelan hoitama toimeentuloturvajärjestelmä, Kelan oma toiminta, terveysturva ja kuntoutus. Seuraavassa on esitelty lyhyesti keskeisimmät tutkimushankkeemme aihepiireittäin.

Perhe-etuudet

Työmarkkinat ja toimeentuloturva

Eläkkeet

Yksityiset lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut

Lääkkeet

Sairauspäivärahat

Kuntoutus ja työkyky

Kelan palvelut ja toiminta sekä sosiaaliturvan toimeenpano

Sosiaaliturvajärjestelmä

Sairausvakuutusjärjestelmä

Toimeentulojärjestelmä


PERHE-ETUUDET

Lapsiperhehanke

Tutkimushankkeen kohderyhmänä ovat 2000-luvulla lapsen saaneet äidit ja heidän perheensä. Tutkimusaineiston rungon muodostaa 60 %:n otos vuosina 1999–2009 synnyttäneistä äideistä. Aineiston tietosisältö koostuu Kelan etuuksista, etuusjaksoista sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta saaduista taustatiedoista. Äitien puolisoista on saatavana samat tiedot. Edustavaa tutkimusaineistoa hyödynnetään sekä poikkileikkaus- että pitkittäisasetelmissa. Pisimpään samoja lapsiperheitä voi seurata 10–11 vuotta.

Tutkimushankkeen tavoitteena on 1) tuottaa tietoa perhevapaisiin tehtyjen reformien yhteyksistä perhevapaiden jakamiseen vanhempien kesken sekä äitien ja isien työmarkkina-asemiin, 2) tuottaa tarkempaa tietoa erityisesti sellaisista lapsiperheistä, joiden tutkiminen on aikaisemmin jäänyt vähäiseksi tai ollut käytännössä mahdotonta aineistojen pienuuden takia sekä 3) tarkastella, miten yritysten taustaominaisuudet selittävät perhevapaiden käyttöä ja palkallisten vapaiden kohdentumista.

Hankkeen julkaisut:

Työpaperit:

Hankkeeseen liittyvät artikkelit ja kirjoitukset tieteellisissä ym. lehdissä:

Yhteistyötahot: Tilastokeskus, Kelan aktuaari- ja tilasto-osasto sekä IT-osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT).

Lisätietoja: Miia Saarikallio-Torp, puh. 020 634 1968, etunimi.sukunimi@kela.fi

Perhevapaat 2013 -väestökysely

Hankkeessa tutkitaan pienten lasten vanhempien perhevapaiden käyttöä. Tarkoituksena on selvittää vanhempien kokemuksia ja näkemyksiä vanhempainvapaista ja hoitovapaasta, isien perhevapaiden käyttöä sekä tutkia perheen ja työelämän yhdistämistä perheissä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselynä ja kohdistettiin niille äideille ja isille, jotka ovat saaneet lapsen vuonna 2011. Kyselyn otos poimittiin Kelan rekistereistä ja aineistonkeruu tapahtui syksyllä 2013. Kyselystä saatuja tietoja täydennetään Kelan rekisteritiedoilla.

Tutkimus on jatkoa vuonna 2006 toteutetulle kyselylle ja tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Väestökyselyn lisäksi toteutettiin kaksi erillistä, kohdennettua kyselyä. Monikkoperhekysely suunnattiin vuonna 2011 syntyneiden kaksos- ja kolmoslasten äideille ja Nuoret äidit -kysely alle 22-vuotiaille, vuonna 2011 syntyneiden lasten äideille. Monikkoperhe- ja nuorten äitien kyselyistä julkaistaan erilliset raportit.

Perhevapaatutkimus THL:n sivuilla: Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo 

Kelan tutkimuksesta hankkeeseen osallistuivat Anita Haataja, Ulla Hämäläinen, Vesa-Pekka Juutilainen, Miia Saarikallio-Torp.

Julkaisu:

Lisätietoja: Miia Saarikallio-Torp, puh. 020 634 1968, Vesa-Pekka Juutilainen, puh. 020 634 1979 etunimi.sukunimi@kela.fi

Lastenhoitojärjestelyt helsinkiläisissä lapsiperheissä 2010-luvulla (HELA)

Lastenhoitoratkaisuista perheissä tiedetään niiden vanhempien ja lasten osalta, jotka käyttävät jotain Kelan perhevapaaetuuksista. Sen sijaan varhaiskasvatuspalvelujen käytöstä ei ole yksilö eikä perhetason tilastoja. Moniko perhe käyttää varhaiskasvatuspalveluja, miten perhemuoto vaikuttaa valintoihin ja minkälaisia hoitopolkuja lapsille muodostuu ennen peruskoulun aloittamista? Miten lapsen tai vanhempien pitkäaikainen sairaus vaikuttaa valintoihin ja minkälaisia lastenhoitoratkaisuja perheissä tehdään, kun perheeseen syntyy lisää lapsia, kun perheessä on työttömyyttä, itse valittua tai kokoaikaisen työn puutteessa tehtävää osa-aikatyötä?

HELA-tutkimushankkeessa pyritään vastaamaan muun muassa edellä mainittuihin kysymyksiin. Tutkimushankkeen ensimmäisenä tehtävänä on rakentaa tutkimusaineisto, jossa – ensimmäistä kertaa – voidaan hyödyntää pidemmällä aikavälillä tietoa sekä varhaiskasvatuspalvelujen käytöstä että lapsiperheiden muista hoitoratkaisuista.

Tutkimusaineisto rakennetaan yhdistämällä Helsingin kaupungin Varhaiskasvatusviraston lapsikohtaiset tiedostot vuosina 2008–2015 päivähoidossa olleista lapsista kaikkiin helsinkiläisiin lapsiperheisiin. Aineisto päivitetään hankkeen aikana aina vuoteen 2017 asti. Lisäksi tutkimusaineistoon yhdistetään Kelan lapsiperheille maksamat perhevapaaetuudet, muut tulot ja tulonsiirrot sekä työttömyysjaksot.

Hankkeen julkaisut:

Hanke on toteutetaan yhteistyössä Kelan tutkimuksen, Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Varhaiskasvatusviraston kanssa. Tutkimus on mukana konsortiohankkeissa ’Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana’ (TITA)  ja Work, Inequality and Public Policy (WIP), jotka saavat rahoitusta Suomen Akatemian Strategisesta tutkimusrahoituksesta.

HELA-hankkeeseen osallistuvat Kelan tutkimuksesta Anita Haataja, Karoliina Koskenvuo, Maria Valaste ja Miia Saarikallio-Torp sekä Helsingin tietokeskuksesta Sanna Ranto ja Hanna Ahlgren-Leinvuo.

Yhteystiedot Kelassa etunimi.sukunimi@kela.fi ja Helsingin tietokeskuksessa etunimi.sukunimi@hel.fi

Äitiyspakkaus- ja perhevapaakysely

Kelassa on selvitetty äitiyspakkauksen käyttökokemuksia erilaisilla kyselyillä alkaen vuodesta 1999. Vuonna 2017 toteutettu Äitiyspakkaus- ja perhevapaakysely on järjestyksessään kymmenes tutkimus aiheesta. 

Tutkimuksessa selvitetään vuosina 2015 ja 2016 äitiyspakkauksen saaneiden perheiden kokemuksia ja arvioita pakkauksen tuotteiden tarpeellisuudesta ja laadusta sekä kerätään vanhempien toivomuksia pakkauksen kehittämiseksi. Lisäksi kyselyllä selvitetään äitien näkemyksiä viime vuosina esillä olleista vaihtoehtoisista malleista perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi.

Tutkimus perustuu huhtikuussa 2017 sähköisesti kerättyyn kyselyaineistoon. Kyselyyn vastasi 855 äitiä (36 % kyselyn saaneista). Äitiyspakkausta koskevat tulokset on raportoitu suoraan Kelan Perhe-etuusryhmään, jossa niitä hyödynnetään äitiyspakkauksen kehittämisessä. 

Perhevapaiden uudistamista koskevia tuloksia on raportoitu Kelan Tutkimusblogissa, ja tarkemmat tulokset raportoidaan myöhemmin.

Kyselyn tuloksia:

Aikaisemmat julkaisut:

Lisätietoja: Hanna-Mari Heinonen, puh. 050 348 0372, etunimi.sukunimi@kela.fi

TYÖMARKKINAT JA TOIMEENTULOTURVA

Toimeentulotuki ja asumiskustannukset

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi uutta tutkimustietoa perustoimeentulotuen saajista, erityisesti toimeentulotuen saajien asumisesta ja työnteosta. Lisäksi arvioimme, kuinka ajantasainen ja tarkoituksenmukainen toimeentulotukijärjestelmä on. Tutkimushanke on jaettu neljään osahankkeeseen, joiden teemat ovat: 1) Toimeentulotuen saajat, 2) Asumiskustannukset, 3) Toimeentulotuen ja työnteon yhdistäminen ja 4) Toimeentulotukijärjestelmän arviointi. Tutkimus on valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke (VNTEAS).

Yhteistyötahot: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaine

Aikataulu: 2/2018-2/2019

Lisätietoja: Signe Jauhiainen, p. 0503313982, etunimi.sukunimi@kela.fi

Tutkimus asumistuen saajista ja tukijärjestelmän muutosten vaikutuksista

Tutkimuksen tavoitteena on tarjota asumistuesta uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi. Hankkeessa tutkitaan asumistuen saajia, heidän tulojaan ja asumismenojaan, asumistukimenojen kehitystä sekä asumistuessa tapahtuneiden muutosten vaikutusta. Erityisenä kysymyksenä tarkastellaan asumistuen kestoa ja pitkään asumistukea saaneita henkilöitä.

Tutkimustietoa asumisen tukijärjestelmästä laajennetaan kirjallisuuskatsauksessa muiden maiden asumistukijärjestelmiin. Tukijärjestelmiä on tarpeen tarkastella myös osana maan asuntomarkkinoita ja sosiaaliturvajärjestelmää. Osana tutkimushanketta toteutetaan haastattelut suurimmille vuokranantajille. Haastatteluilla selvitetään vuokranantajien näkemyksiä asumistuesta.

Tutkimuksessa selvitetään lisäksi, tapahtuuko opiskelijoiden asumisessa muutoksia siirtymän seurauksena. Kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017, osalla opiskelijoista tuki nousee ja osa jää vaille tukea. Tutkittavia muutoksia ovat asumisvalinnat, asumismenot ja asunnon vaihtaminen.

Tutkimuksessa käytetään yksilötason rekisteriaineistoa vuosilta 2013–2016 asumistukea saaneista ruokakunnista. Tutkimusaineisto sisältää tiedot asumistukeen vaikututtavista tekijöistä kuten asumismenoista, tuloista ja ruokakunnan koosta. Lisäksi käytetään tietoja asumismuodosta ja erilaisia ruokakuntaa kuvaavia taustekijöitä. Tutkimusaineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin.

Aikataulu: 5/2017–5/2019

Yhteyshenkilö: Signe Jauhiainen, puh. 050 331 3982, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan työttömyysturvaetuuksien saajien hyvinvointi Suomessa 2017 - puhelinhaastattelututkimus

Kelan tutkimus tekee tammikuussa 2017 puhelinhaastattelututkimuksen yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kanssa. Tutkimuksessa haastatellaan Kelan työttömyysturvaetuuksien saajia. Tutkimuksen avulla kerätään tietoa heidän hyvinvoinnistaan Suomessa vuonna 2017.

Tutkimuksesta vastaa Kelassa yhteiskuntasuhteiden johtaja, professori Olli Kangas. Hänen lisäkseen tutkimuksessa ovat mukana tutkimusprofessori Annamari Tuulio-Henriksson ja johtava tutkija Minna Ylikännö Kelan tutkimusryhmästä. Suomen Mielenterveysseura on mukana tutkimuksessa yhteistyötahona.

Tutkimukseen on valikoitunut satunnaisotoksella 1 000 Kelasta työttömyysturvaetuutta marraskuussa 2016 saanutta henkilöä. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja haastattelusta voi kieltäytyä ilman, että kieltäytyminen vaikuttaa asiointiin Kelan kanssa.

Kaikki tutkimuksessa käytettävä tieto saadaan haastateltavilta puhelimitse. Tutkimuksen tekijöillä ei ole tutkimukseen osallistuvista henkilöistä mitään tietoja. He eivät tiedä, keitä tutkimukseen osallistuvat henkilöt ovat tai mitä etuuksia heille on Kelasta maksettu. He saavat käyttöönsä vain haastattelukysymysten vastaukset ilman henkilöiden nimiä tai muita tunnistetietoja. Syntyvästä numeerisesta tutkimusaineistosta ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, eikä liittää heidän tietojaan Kelassa oleviin henkilökohtaisiin rekisteritietoihin.

Haastattelussa tutkimukseen osallistuvilta kysytään kysymyksiä koskien heidän hyvinvointiaan, terveyttään, taloudellista toimeentuloaan sekä tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin. Tutkimuksen tuloksia tullaan raportoimaan laajasti ja niitä voidaan hyödyntää muun muassa työvoimapoliittisessa päätöksenteossa ja suunniteltaessa muutoksia työttömyyden aikaiseen toimeentuloturvaan. 

Yhteistyötahot: Suomen mielenterveysseura.

Lisätietoja: Minna Ylikännö, puh. 050 313 8712, etunimi.sukunimi@kela.fi

ELÄKKEET

Eläketurvan suunta

Eläketurvan suunta -hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasaista ja uutta tietoa eläketurvan toteutumisesta, riittävyydestä ja kehityksestä eri ryhmissä kuten naiset ja miehet, eri-ikäiset, vähimmäiseläketurvan saajat, perhe-eläkkeitä saavat ja työkyvyttömät. Kiinnostuksen kohteena ovat myös kansalaisten mielipiteet hyvästä ja oikeudenmukaisesta eläkejärjestelmästä ja vuoden 2017 eläkeuudistuksesta.

Osana hanketta toteutettavassa väestökyselyssä hyödynnetään vuonna 1994 toteutetun ISEA (International Survey of Economic Attitudes) -tutkimuksen kysymyksiä eläketurvaan liittyvistä mielipiteistä ja asenteista, minkä pohjalta voidaan vertailla, mitä muutoksia suomalaisten mielipiteissä ja asenteissa on tapahtunut kahden vuosikymmenen aikana. Vuoden 2017 eläkeuudistusta koskeva tutkimus toteutetaan yhteistyössä ETK:n kanssa.

Toteutusaika 1.9.2015–31.12.2018

Lisätietoja: Ilpo Airio, puh. 020 634 1954 ja Karoliina Koskenvuo, puh. 020 634 1355, etunimi.sukunimi@kela.fi

Perhe-eläkkeiden hyvinvointivaikutukset

Hankkeessa selvitetään perhe-eläkkeiden merkitystä toimeentulolle ja terveydelle sekä edelleen tätä kautta sitä, minkälaisia riskejä esitettyihin perhe-eläkkeiden uudistamissuunnitelmiin voi sisältyä. Lisäksi tarkastellaan kansalaisten mielipiteitä perhe-eläketurvasta hyödyntäen vuoden 2016 alkupuolella valmistuneen kyselyaineiston kysymyksiä leskeneläketurvasta (kyselyaineisto on kerätty yhteistyössä Eläketurvan suunta -hankkeen kanssa).

Toteutusaika: 25.3.2014–31.12.2017.

Lisätietoja: Karoliina Koskenvuo, puh. 020 634 1355, etunimi.sukunimi@kela.fi

Työkyvyttömyyseläkettä edeltävä aika

Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä. Työkyvyttömyyseläkkeelle johtavan prosessin ymmärtämisen ja työkyvyttömyyttä ehkäisevien toimien kannalta on tärkeää tarkastella myös erilaisia sosiaaliturvajärjestelmien muodostamia väyliä ja mekanismeja, joiden kautta ihmiset päätyvät työkyvyttömyyseläkkeen saajiksi. Tavoitteena on erityisesti löytää sellaisia työkyvyttömyyseläkettä edeltävän prosessin vaiheita, joissa prosessin suunta voisi kääntyä takaisin työelämään. Tutkimus tuottaa ajankohtaista rekisteripohjaista tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat työkyvyn palautumiseen ja helpottavat työntekijän paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Tutkimuksessa selvitetään työkyvyttömyyseläkkeen hakemista edeltänyttä terveydentilaa, työttömyyttä, sairauspoissaoloja ja aiempia eläke- ja kuntoutuspäätöksiä. Aineistona käytetään laajaa työikäistä väestöä koskevaa rekisteriaineistoa, joka sisältää eri rekistereistä poimittua tietoa.

Yhteistyötahot: Eläketurvakeskus.

Lisätietoja: Jenni Blomgren, puh. 020 634 1893, etunimi.sukunimi@kela.fi

YKSITYISET LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

Uudet toimintamallit hammashoidossa

Tutkimushanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joista ensimmäisessä arvioidaan yksityisen ja kunnallisen hammashoidon kumppanuushankkeen tuloksia. Tutkimuksessa seurataan yksityissektorin potilaiden palvelujen käyttöä sekä heille tehtyjä toimenpiteitä ja niiden kustannuksia. Kumppanuushankkeen potilaiden hoitotoimenpiteitä ja niiden kustannuksia verrataan yksityissektorin muiden potilaiden hoitotoimenpiteisiin ja käynteihin.

Toisen osatutkimuksen tavoitteena on arvioida erilaisten yritysten toimintaa hammashoidon markkinoilla ja miten muutokset markkinoilla vaikuttavat potilaille tehtyihin toimenpiteisiin, hoitokäytäntöihin ja käyttötiheyteen. Kolmannessa tutkimuksessa arvioidaan palvelusetelikokeilun vaikutuksia hammashoidon sairaanhoitokorvauksiin ja palveluntuottajien hinnoitteluun. Esimerkkinä on Helsinki.

Tutkimushankkeissa aineistona käytetään Kelan sairaanhoitokorvausrekisteriä 2008–2015 ja aineiston analysointiin soveltuvia tilastollisia menetelmiä.

Lisätietoja: Hennamari Mikkola, puh. 020 634 1890, etunimi.sukunimi@kela.fi ja Merja Komu, puh. 020 634 1959, etunimi.sukunimi@kela.fi

LÄÄKKEET

Tyypin 2 diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuuden muutoksen vaikutukset diabeteslääkkeiden ja toimeentulotuen käyttöön

Tyypin 2 diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuus siirrettiin vuoden 2017 alussa ylemmästä, 100 % korvaustason erityiskorvausluokasta alempaan 65 %:n erityiskorvausluokkaan.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuuden muutos on vaikuttanut tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden lääkekäyttöön. Tutkimuksen toisena tavoitteena on tarkastella, miten tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden toimeentulotuesta maksettujen lääkehoitojen osuus on kehittynyt tyypin 2 diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuuden vuoden 2017 muutoksen jälkeen, ja poikkeaako tämä kehitys soveltuvien vertailuryhmien toimeentulotuesta maksettujen lääkehoitojen kehityksestä.

Lisätietoja: Hanna Rättö puh. 020 634 1980, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkekorvausjärjestelmä ja toimeentulotuki

Toimeentulotuesta maksetuista lääkkeistä ei ole ollut kattavaa tietoa valtakunnallisella tasolla ennen perustoimeentulotuen maksatuksen siirtymistä Kelaan vuoden 2017 alussa. Tutkimuksessa selvitetään perustoimeentulotuesta maksettujen lääkehoitojen kustannuksia ja millaisiin lääkehoitoihin ja valmisteisiin tuki kohdistuu. Lisäksi tutkitaan miten lääkemenot vaikuttavat perustoimeentulotuen tarpeeseen ja miten perustoimeentulotuen Kela-siirto on vaikuttanut toimeentulotuesta maksettujen lääkkeiden määrään ja valikoimaan. Tutkimushanke ajoittuu vuosille 2018-2021.

Lisätietoja: Heini Kari, puh. 050 470 2365, etunimi.sukunimi@kela.fi

Omaishoito ja lääkkeiden käyttö

Hankkeessa tutkitaan omaishoitajien lääkekäyttöä Kelan lääkekorvausrekisterin tietoihin perustuen. Osahankkeessa 1 selvitetään oululaisten omaishoitajien ja omaishoidettavien psyykenlääkkeiden ostoja vuonna 2013 ja osahankkeessa 2 omaishoitajien lääkeostoja koko Suomen alueella.

Lisätietoja: Päivi Tillman puh. 020 634 1927

Lääkekorvausjärjestelmä – kehittämis- ja säästötoimien arviointi

Hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2017 lääkekorvauksista tulee säästää 134 miljoonaa euroa aiemmin voimaan tulleiden säästötoimien lisäksi. Tässä kehittämishankkeessa  arvioidaan ehdotettuja säästötoimia päätöksenteon tueksi, kehitetään käytössä olevaa simulointityökalua sekä tuotetaan tietoa, jota voidaan hyödyntää lääkekorvausjärjestelmän jatkokehittämisessä. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2018.

Lisätietoja: Jaana Martikainen, puh. 040 192 3827 etunimi.sukunimi@kela.fi

Diabeteslääkkeiden käytön trendit 2003–2015

Diabeteksen lääkekustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Markkinoille on tullut useita uusia lääkevalmisteita, joiden käyttö on yleistynyt nopeasti. Tutkimuksessa selvitetään eri diabeteslääkkeiden käyttöä ja kustannuksia vuosina 2003–2015. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään sosioekonomisia eroja hoitosuositusten mukaisia mukaisessa lääkehoidossa.

Lisätietoja: Katri Aaltonen, puh. 040 132 1429, etunimi.sukunimi@kela.fi.

Vuoden 2016 lääkekorvausmuutosten seuranta

Vuoden 2016 alusta lääkekorvausjärjestelmään tehtiin useita muutoksia lääkekorvausmenojen pienentämiseksi (HE 330/2014 vp; HE 106/2015 vp; HE 128/2015 vp). Potilaan maksuosuuteen vaikuttavia muutoksia olivat vuotuisen alkuomavastuun käyttöönotto, peruskorvausluokan korvausprosentin korotus ja kiinteiden omavastuiden korotus. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida, miten vuonna 2016 voimaan astuneet lääkekorvausjärjestelmän muutokset vaikuttavat potilaiden omavastuisiin, ostokäyttäytymiseen ja sairausvakuutuksen lääkekorvauksiin. Muutoksia tarkastellaan sekä yleisesti sairausvakuutuksen ja potilaiden näkökulmasta, että tarkemmin potilas- ja väestöryhmittäin erityiskorvausoikeustietojen ja sosioekonomisten sekä demografisten tekijöiden mukaan. Tutkimuksen toisena tavoitteena on tuottaa vertailutietoa etukäteissimuloinneissa saaduille tuloksille menetelmän kehittämiseksi ja validoimiseksi.

Tutkimus liittyy Turun yliopiston koordinoimaan, strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan TITA-konsortiohankkeeseen (osatutkimus WP3.4), jonka yhtenä tutkimustavoitteena on arvioida vuonna 2016 käyttöön otetun alkuomavastuun vaikutuksia potilasryhmittäin ja sosiodemografisten tekijöiden mukaan.

Lisätietoja: Katri Aaltonen, puh. 040 132 1429, etunimi.sukunimi@kela.fi.

Reseptilääkekustannusten kasvuun vaikuttavat tekijät

Reseptilääkekustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti Suomessa viime vuosikymmeninä. Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida lääkekustannusten nousua selittäviä tekijöitä lääkeryhmittäin vuosina 1998–2005. Analysoitaviin lääkeryhmiin kuuluvat alustavasti muun muassa masennus- ja psykoosilääkkeet, infektiolääkkeet ja tulehduskipulääkkeet. Lääkeryhmiä laajennetaan ja muutetaan ilmenevän tarpeen mukaan. Tutkimusaineisto kerätään Kelan reseptitiedostosta ja lääkärien erikoisalarekisteristä.

Tutkimus on käynnistynyt vuonna 2006. Artikkeleita julkaistaan tutkimuksen edetessä.

Yhteistyötahot: Kelan IT-osasto.

Lisätietoja: Hanna Koskinen, 020 634 1902, etunimi.sukunimi@kela.fi

Viitehintajärjestelmän ja portaittain alenevien hintojen vaikutus geneeristen lääkkeiden hintoihin

Geneeristen lääkevalmisteiden käytön lisääminen ja hintakilpailun lisääminen ovat paljon käytettyjä keinoja lääkekustannusten kasvun hillitsemisessä. Suomessa, kuten useissa muissakin Euroopan maissa, geneeristen lääkkeiden hintoja on pyritty alentamaan epäsuorasti lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän avulla. Itävalta on esimerkki maasta, jossa geneeristen lääkkeiden hintoihin vaikutetaan suoraan. Itävallassa ensimmäisen geneerisen valmisteen hinnan tulee olla vähintään 48 % alhaisempi kuin alkuperäisvalmisteen hinta ja toisen geneerisen valmisteen hinnan 15 % alhaisempi kuin ensimmäisen hinta.

Tutkimuksessa verrataan geneeristen valmisteiden määrää ja geneeristen valmisteiden ja alkuperäisvalmisteiden hintoja Suomessa ja Itävallassa. Tutkimus on yhteistyötutkimus Wienissä sijaitsevan WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies –yksikön kanssa.

Lisätietoja: Jaana Martikainen, puh. 040 192 3827, etunimi.sukunimi@kela.fi

ADHD-lääkkeiden käyttö Pohjoismaissa

Vuonna 2007 ADHD-lääkkeiden käytön yleisyys vaihteli huomattavasti Pohjoismaissa. Suomessa käyttö oli vähäisintä. Vähän ADHD-lääkkeitä käyttäneissä maissa käyttö näyttäisi alustavien tietojen mukaan kuitenkin viime vuosina nopeasti yleistyneen. Tutkimuksen tarkoitus on verrata ADHD-lääkkeiden käytön yleisyyttä ja käyttötapoja Pohjoismaissa vuosina 2007–2012. Tutkimus on yhteistyötutkimus, jossa ovat mukana Kelan lisäksi Norwegian Institute of Public Health, Southern University of Denmark, University of Iceland ja Karolinska Institute.

Lisätietoja: Jaana Martikainen, puh. 040 192 3827, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkekustannukset sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiossa – tapaus Eksote

Tutkimuksessa arvioidaan Etelä-Karjalan sote-alueella (Eksote), miten sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ja palvelujen järjestämisvastuun siirto kuntaa suuremmalle alueelle vaikuttaa alueen lääkemenoihin ja terveydenhuollon kustannuksiin. Tutkimuksessa arvioidaan myös eri sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien väestöryhmien lääkekustannuksia sekä sitä, miten lääkkeiden kustannusvastuun siirtäminen sote-alueelle vaikuttaisi alueen lääkemenoihin eri palvelujen käyttäjäryhmissä.

Tutkimus liittyy Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon monikanavarahoitusta tarkastelevan työryhmän työhön.

Lisätietoja: Leena K. Saastamoinen, puh. 020 634 1972 etunimi.k.sukunimi@kela.fi

Rauhoittavien ja unilääkkeiden pitkäaikainen käyttö Suomessa

Rauhoittavat ja unilääkkeet ovat eräitä käytetyimpiä lääkkeitä Suomessa. Hoitosuositusten mukaan näitä lääkkeitä tulisi käyttää vain lyhytaikaisesti, muutamia viikkoja, niiden haitallisten vaikutusten vuoksi. Tästä huolimatta näiden lääkkeiden pitkäaikainen käyttö on yleistä. Tässä rekisteritutkimuksessa tarkastellaan rauhoittavien ja unilääkkeiden pitkäaikaisen käytön kehittymistä Suomessa sekä pitkäaikaiseen käyttöön yhteydessä olevia tekijöitä.

Hanke toteutetaan Turun yliopistollisen keskussairaalan, Kelan tutkimuksen, Turun ja Helsingin yliopiston sekä Niuvanniemen sairaalan yhteisenä tutkimushankkeena. Tutkimuksessa käytetään tietolähteenä useita Kelan keskeisiä etuusrekistereitä ja muiden rekisterinpitäjien rekisteritietoja.

Hankkeeseen osallistuvat Kelan tutkimuksesta Leena Saastamoinen, Annamari Tuulio-Henriksson ja Terhi Kurko.

Lisätietoja: Terhi Kurko, puh. 020 634 0726, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkekorvausjärjestelmää ja lääkekorvausjärjestelmän säästötoimia koskevat kansalaisten kokemukset ja asenteet

Lääkekorvauksia on viime vuosina leikattu säästösyistä useita kertoja ja useat toimeenpannut säästötoimet ovat vaikuttaneet omavastuita korottavasti. Vuonna 2016 otettiin käyttöön aikuisia lääkkeiden käyttäjiä koskeva vuotuinen alkuomavastuu ja vuoden 2017 alusta tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvaustasoa alennettiin. Säästöjen ohella on käyty keskustelua myös lääkekorvausjärjestelmän rakenteista sekä niistä perusteista, joilla lääkehoitoja priorisoidaan ja joilla korvaukset kohdennetaan eri väestö- ja potilasryhmille. Väestön näkemyksistä ei kuitenkaan ole ollut kattavasti tutkimustietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kansalaisten asenteita ja kokemuksia liittyen Kelan toimeenpanemaan lääkekorvausjärjestelmään sekä lääkkeiden omavastuisiin. Tutkimuksen toisena tavoitteena on selvittää, miten kansalaisten asenteet ja kokemukset lääkekorvausjärjestelmästä ja lääkkeiden omavastuista ovat muuttuneet vuosien 2015 ja 2017 välillä. Tutkimuksen aineistona käytetään kyselyaineistoja, jotka on kerätty Fimean toimesta vuosina 2015 ja 2017. 

Lisätietoja: Katri Aaltonen puh. 020 634 1941, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkekorvausjärjestelmän mikrosimulointi

Mikrosimulointia käytetään laajasti eri sosiaaliturvaetuuksien ja lainsäädännön muutosten valmistelussa. Kelassa on kehitetty lääkekorvausjärjestelmää mallintava mikrosimulointimenetelmä, jota on käytetty lääkekorvausjärjestelmän muutosten vaikutusten arvioinnissa useiden lainsäädäntömuutosten valmistelussa. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää, päivittää ja kehittää lääkekorvausjärjestelmän simulointimenetelmää.

Lisätietoja: Katri Aaltonen puh. 020 634 1941, etunimi.sukunimi@kela.fi

SAIRAUSPÄIVÄRAHAT

Sairauspäivärahan saamisen väestöryhmittäiset muutokset ja kustannukset Suomessa

Sairauspoissaolojen tiedetään ennustavan pitkäaikaista työkyvyttömyyttä. Tutkimustieto Kelan korvaaman sairauspäivärahan saamisesta ja trendeistä väestöryhmittäin on kuitenkin vähäistä.

Tutkimuksen kohteena ovat Kelan korvaamien sairauspäivärahojen käytön muutokset vuosina 1990–2014 keskeisissä väestöryhmissä, eri alueilla ja sairausryhmissä. Tutkimuksella voidaan osoittaa, missä ryhmissä kehitys on ollut myönteistä, ja missä taas tarvitaan toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi sekä sairauspäivärahajaksojen vähentämiseksi ja lyhentämiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sairauspäirärahajaksojen kustannuksia.

Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto.

Lisätietoja: Jenni Blomgren, puh. 020 634 1893, etunimi.sukunimi@kela.fi

KUNTOUTUS JA TYÖKYKY

Kelan kuntoutuksen hylkäykset 2005–2017

Kuntoutushakemusten myöntöjä ja hylkäyksiä tilastoidaan kuntoutuksen lakiperusteittain ja hakemuksen sairausdiagnoosin mukaan, mutta tarkempaa tietoa Kelan kuntoutuksen myöntöjen ja hylkäysten määrien ja osuuksien kehityksestä sekä hylkäyspäätöksen saaneista henkilöistä verrattuna myöntöpäätöksen saaneisiin on niukasti saatavilla. Tämä tutkimus pyrkii tarkastelemaan myöntävien tai hylkäävien kuntoutushakemusten kehitystä 2005-2017 sekä tuottamaan tutkittua tietoa Kelan kuntoutuksen hylkäysratkaisuista ja hylkäyspäätöksen saaneista henkilöistä verrattuna myöntöpäätöksen saaneisiin henkilöihin.

Lisätietoja: Hanna Rättö puh. 020 6341980, etunimi.sukunimi@kela.fi

Muutos-hanke. Kuntoutuksen muutosten vaikutukset asiakkaalle

Hankkeessa tutkitaan, millaisia vaikutuksia ja seuraamuksia Kelan kuntoutuspalveluiden muutoksilla on ollut asiakkaalle. Hanke koostuu useista osatutkimuksista, jotka kohdistuvat erityyppisiin kuntoutusmuotoihin tai -etuuksiin. Taustalla on lainsäädännön muutokset tai kehittämistyön tulosten perusteella tehdyt uudistukset. Tutkimus on luonteeltaan kuntoutuspalveluiden toimenpanon tutkimusta, kun palvelun tai etuisuuden sisällöt, toimintatavat tai ehdot ovat muuttuneet tai luotu kokonaan uusi palvelu. Tutkimus kohdistuu erityisesti asiakkaan näkökulmaan; onko kuntoutus kuntoutujan kannalta oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista. Tarkoitus on tuottaa soveltamiskelpoista tietoa kuntoutuksen kehittämis-, ohjaus- ja vaikuttamistyöhön.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2015–31.12.2019 ja rahoitetaan KKRL § 12 kehittämistoiminnan varoista sekä koordinoidaan Kelan tutkimusryhmästä.

Lisätietoja: Riitta Seppänen-Järvelä, puh. 040 183 8920, etunimi.sukunimi@kela.fi.

Lue lisää 

Monimuotoisen neuropsykiatrisen perhekuntoutuksen arviointitutkimus

Kansaneläkelaitos (Kela) vastaa osaltaan lapsiperheiden hyvinvoinnista täydentämällä julkisen terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Lasten ja nuorten (5–15-vuotiaat) mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden kohdalla Kelan tehtävänä on painottaa monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämistä ja tutkimusta.

Vuosien 2010–2018 välisenä aikana Kelassa on käynnissä monimuotoisen perhekuntoutuksen (LAKU) ja perhekuntoutuksen etämallin (Etä-LAKU) kehittämishankkeet. Monimuotoinen kuntoutustyö on tarkoitettu perheille, joissa 5–12-vuotiaalla lapsella on todettu neuropsykiatrinen häiriö ja mahdollisesti muita samanaikaisia mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä arjen sujumista kotona, päiväkodissa, koulussa ja kaveripiirissä ikä- ja kohderyhmälle soveltuvien menetelmien avulla. Perhekohtaisena tavoitteena on lapsen vanhempien voimavarojen vahvistaminen ja perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen perheterapeuttisten menetelmien avulla. Perhekuntoutusprosessi kestää 1–2 vuotta.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida monimuotoisen perhekuntoutuksen hyväksyttävyyttä ja soveltuvuutta kohderyhmälle ja perhekuntoutuksen vaikutuksia lapsen ja vanhempien hyvinvointiin. Tutkimus on rekisteröity julkiseen tutkimusrekisteriin. Tutkimuksesta valmistuu loppuraportti Kelan tutkimusosaston julkaisusarjaan syksyllä 2018. Tutkimustuloksia tullaan lisäksi raportoimaan lääketieteellisissä, sosiaalilääketieteellisissä ja hoitotieteellisissä kotimaisissa ja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa.

Yhteistyötahot: Kelan kuntoutusryhmä, VSSHP/TYKS, Turun yliopisto

Lisätietoja: Miika Vuori, puh. 020 634 1500, etunimi.sukunimi@kela.fi

Nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuudet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytössä tapahtuneesta kehityksestä, nuorten ammatillisen kuntoutuksen etuuksista ja etuuksia koskevista muutoksista. Lisäksi tarkastelussa ovat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen väylät ja sairausperusteisia etuuksia hakeneiden/saaneiden nuorten myöhempi tilanne ja taustatekijät.

Toteutusaika 1.9.2013–31.12.2019.

Lisätietoja: Karoliina Koskenvuo, puh. 020 6341355, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan Oma Väylä -kuntoutus neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien nuorten aikuisten opiskelu- ja työelämävalmiuksien tukena

Kela käynnisti vuonna 2015 Oma väylä -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää ryhmä- ja yksilökuntoutusmalli nuorille aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä. Kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset (18-38 -vuotiaat), joilla on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD).

Oma Väylä -kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivän nuoren aikuisen opiskeluvalmiuksia, työelämätaitoja sekä arjenhallinnan taitoja. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan muun muassa arjen toimintaympäristöissä, kuten kodissa, koulussa ja työpaikalla. Kuntoutus kestää 1,5 vuotta ja se toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluu myös erityistyöntekijänä toimiva työvalmentaja ja työelämän asiantuntija. Hanke tukee osaltaan nuorten yhteiskuntatakuuta, jossa tavoitteena on edistää nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä estää syrjäytymistä tai työttömyyden pitkittymistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa yhdessä Kelan tutkimuksen kanssa hankkeeseen liittyvän arviointitutkimuksen. Tutkimus toteutetaan kehittämisen ja vaikuttavuuden näkökulmista. Kehittämisen kannalta tutkimustietoa kerätään kuntoutukseen hakeutumisprosessista, ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutumisesta, kuntoutuksen integroitumisesta arkeen ja kuntoutujien motivoinnista. Menetelminä käytetään havainnointia ja muita laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tietoa kuntoutusmallin  vaikuttavuudesta ja sidosryhmäyhteistyön onnistumisesta kerätään  kyselyjen ja haastattelujen avulla kuntoutujilta, palveluntuottajilta ja sidosryhmiltä.

Tutkimushanke ajoittuu vuosille 2015–2018 ja sen tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa.

Lisätietoja Kelassa: Annamari Tuulio-Henriksson, puh. 020 634 1877, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää

Kelan kuntoutuspsykoterapian toteutuminen vuoden 2011 lakimuutoksen jälkeen

Vuoden 2011 alusta Kelan kuntoutuspsykoterapian järjestämisvastuu muuttui harkinnanvaraisesta lakisääteiseksi, mikä tarkoittaa sitä, etteivät budjettivuoteen sidotut määrärahat enää rajoita palvelun piiriin otettavien uusien kuntoutujien määrää. Kuntoutuspsykoterapian saamisen kriteerit ovat paljolti aiemman käytännön kaltaiset. Tarkastelemme rekisteritietoon perustuen, onko psykoterapian lisääntyminen lakimuutoksen jälkeen muuttanut kuntoutujien demografisten tekijöiden, ammattialan, diagnoosien, psyykenlääkkeiden käytön, sairauspäivärahapäivien jakaumia verrattuna lakimuutosta edeltäneeseen aikaan. Tutkimuksemme tavoitteena on myös selvittää lakiperusteista psykoterapiaa saaneiden työmarkkina-aktiivisuutta ennen kuntoutuksen alkua, sen alkaessa ja päättyessä sekä kahden vuoden seurannassa. Tarkastelemme myös eri pituisen kuntoutuspsykoterapian toteutumista sekä kuntoutuspsykoterapiassa tehtyjä hylky- ja myöntöpäätöksiä.

Tutkimushanke sijoittuu vuosille 2016–2017 ja sen tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälissä julkaisuissa.

Lisätietoja: Annamari Tuulio-Henriksson, puh. 040 5629396, etunimi.sukunimi@kela.fi

 

KELAN PALVELUT JA TOIMINTA SEKÄ SOSIAALITURVAN TOIMEENPANO

Kansalaisten näkemykset Kelasta, Kelan etuuksista ja niiden toimeenpanosta

Tutkimuksessa tarkastellaan kansalaisten käsityksiä Kelasta, Kelan etuuksista ja niiden toimeenpanosta. Kelan toiminnan kuvaa ja kehittämistarpeita hahmotetaan sekä Kelan julkisen kuvan että asiakastyytyväisyyden kannalta. Tutkimus on jatkoa vuosina 2000, 2002–2005 ja 2008–2014 suoritetuille kansalaiskyselyille ja siksi siinä voidaan tarkastella myös ajallista muutosta.
Tutkimusaineisto kerätään puhelinhaastatteluina. Haastatteluja tehdään yhteensä 1 000. Haastatellut edustavat Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Yhteistyötaho: TNS Gallup Oy.

Lisätietoja: Hannu Mattila, puh. 020 634 1956, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kyselytutkimus Kelan etuuksista ja niiden toimeenpanosta

Tutkimuksessa selvitetään Kelan etuuspäätöksen saaneiden asiakkaiden kokemuksia ja toiveita Kelan etuuksien toimeenpanosta ja toimeenpanon kehittämisestä. Aineisto kerätään kyselylomakkeilla, jotka lähetetään yli 3 000 henkilölle, jotka ovat saaneet juuri ennen kyselyä etuuspäätöksen Kelasta.

Tutkimuksessa selvitetään myös asiakkaiden mielipiteitä Kelan myöntämistä sosiaaliturvaetuuksista, asiakkaiden asiointitavoista ja -toiveista sekä Kelan imagosta.

Lisätietoja: Markku Laatu, puh. 020 634 1945, etunimi.sukunimi@kela.fi

Henkilöstöbarometri

Kyselyllä selvitetään henkilöstön kokemuksia työhyvinvoinnista, esimiestyöstä, työyhteisön toiminnasta ja Kelasta työnantajana. Barometrin tulokset kertovat työhyvinvoinnin kehittymisestä sekä koko Kelassa että sen eri yksiköissä. Tietoa käytetään henkilöstöjohtamisen välineenä ja siten oman toiminnan kehittämisessä.

Lisätietoja: Piia Bogdanoff, puh. 050 551 7148, etunimi.sukunimi@kela.fi ja Minna Ylikännö, puh. 050 313 8712, etunimi.sukunimi@kela.fi

Hylkäävien päätösten perustelut

Tutkimuksen kohteena on erityisesti sairausvakuutuspäätösten perustelujen ymmärrettävyys oikeudellisena kysymyksenä. Hankkeessa yhdistyy lainopillinen ja empiirinen tutkimus. Aineistossa on Kelan hylkääviä päätöksiä sairauspäivärahasta ja yleisestä asumistuesta. Päätökset rakentuvat osittain valmiista tekstifraaseista, joiden sisältöä ja vaikutusta päätösten perusteluihin tutkimus analysoi.

Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta ja Kotimaisten kielten keskus.

Lisätietoja: Vappu Verronen 050 413 0847, etunimi.sukunimi@kela.fi

SAIRAUSVAKUUTUSJÄRJESTELMÄ

Muuttuva Salo (2013–2023) -tutkimus

Salossa on lyhyessä ajassa tapahtunut voimakas elinkeinorakenteen muutos, kun Nokia Oyj sulki matkapuhelintehtaan paikkakunnalla. Muuttuva Salo 2013–2023 -tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia vaikutuksia laajamittaisella rakennemuutoksella on yksilöiden ja alueen hyvinvointiin. Tutkimuksessa kerätään kyselyllä tietoa salolaisten työttömyydestä, toimeentulosta, hyvinvoinnista ja terveydestä. Lisäksi selvitetään alueen taloudellista kehitystä ja Saloon kohdennettujen tukitoimien vaikuttavuutta sekä seurataan julkisen palvelutarjonnan muutoksia kymmenen vuoden ajan (2013–2023).

Ensimmäisiä tutkimustuloksia raportoidaan syksyllä 2013. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kelan tutkimusosaston ja Turun yliopiston kanssa. Hankkeen verkkosivut (Turun yliopisto).

Lisätietoja: Sari Kehusmaa (vv.) puh. 020 634 2866, etunimi.sukunimi@kela.fi ja Minna Ylikännö, puh. (02) 333 8896, etunimi.sukunimi@utu.fi

- SAIRAUSVAKUUTUSJÄRJESTELMÄ

Kelan etuudet sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Hankkeessa selvitetään Kelan korvaaman yksityisen terveydenhuollon, julkisen (kunnallisen) terveydenhuollon ja työterveyshuollon sekä sosiaalipalveluiden ja -etuuksien yhteensovittamista Oulun alueella. Käytössä olevan, Oulussa vuonna 2013 asuneet ja heidän palvelukäyttönsä kattavan rekisteriaineiston avulla saadaan laaja näkökulma terveydenhuollon eri sektoreiden sekä julkisten sosiaalipalveluiden ja -etuuksien kokonaiskäytöstä ja kustannuksista. Hanke jakautuu useaan osahankkeeseen.

Yhteistyötahot: Oulun kaupunki, työterveyshuollon palveluntuottajat, NHG

Lisätietoja: Jenni Blomgren, puh. 020 634 1893, etunimi.sukunimi@kela.fi

Pirkanmaan erva-alueen taksimatkojen yhdistelyllä saavutettavien säästöjen arviointi

Sairausvakuutuslain mukaan korvattavien taksimatkojen tilaaminen on vuosina 2010–2014 keskitetty sairaanhoitopiirikohtaisiin tilauskeskuksiin. Taustalla on tarve yhdistellä taksimatkoja, lisäksi samalla näillä taksimatkoilla siirryttiin sähköiseen korvausten hakemiseen. Yhteistyöhankkeessa arvioidaan Pirkanmaan erityisvastuualueella taksimatkojen yhdistelyllä saavutettavien säästöjen määrää vuonna 2015 ja lisäksi sitä, pitäisikö matkoja yhdistelläkin sairaanhoitopiirin sijaan laajemmalla usean sairaanhoitopiirin muodostamalla erva-alueella.  Hanke päättyy 30.6.2017

Yhteistyötaho:  Oulun yliopisto.

Lisätietoja: Päivi Tillman, puh. 020 634 1927, etunimi.sukunimi@kela.fi

- TOIMEENTULOJÄRJESTELMÄ

Kestävä hyvinvointi

"Kestävä hyvinvointi" on tulevaisuutta luotaava tutkimushanke, jonka tavoitteena on hahmottaa sellaisia sosiaalipoliittisia ajatustapoja, malleja ja käytäntöjä, jotka vastaisivat nykyistä paremmin kestävän kehityksen vaatimuksia. Projekti perustuu ajatukseen hyvinvoinnin moniulotteisuudesta, hyvinvoinnin ulottuvuuksien keskinäisestä riippuvuudesta sekä kaiken hyvinvointia tavoittelevan toiminnan asettamisesta ekologisen kestävyyden rajoihin. Hanke koostuu useista artikkeleista sekä kirjatrilogiasta.

Tähän asti hankkeessa on julkaistu:

 • Helne, Tuula (2009) Toisen sosiaalipolitiikan mahdollisuudesta. Janus 17 (3).
 • Helne, Tuula (2010) Ilmasto muuttuu, muuttuuko ihminen? – Näkökulmia ilmaston lämpenemisen ja ajatusilmastomme yhteyksiin. Julkaisussa Marjatta Bardy & Sanna Parrukoski (toim.) Hyvinvointi ilmastonmuutoksen oloissa? Keskustelunavauksia tulevaisuusvaliokunnalle. Helsinki: THL.
 • Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli & Laatu, Markku (2011) Sosiaalipolitiikka – altavastaajasta planeetan pelastajaksi? Julkaisussa Elina Palola & Vappu Karjalainen (toim.) Sosiaalipolitiikka – hukassa vai uuden jäljillä? Helsinki: THL.
 • Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli & Laatu, Markku (2012) Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.
 • Helne, Tuula & Silvasti, Tiina (toim.) (2012) Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.
 • Laatu, Markku & Hirvilammi, Tuuli & Helne, Tuula (2012) Se pyörii sittenkin! Kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hyvinvoinnin kehää. Julkaisussa Alaja Antti (toim.) Kriisikierteestä hyvään kehään. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 4/2012.
 • Salonen, Arto O. & Helne, Tuula (2012) Vegetarian Diets: A Way Towards a Sustainable Society. Journal of Sustainable Development 5 (6).
 • Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli & Alhanen, Kai (2014) Kriisi-istunto: Dialogi ekologiseen hyvinvointivaltioon siirtymisestä. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.
 • Hirvilammi, Tuuli & Helne, Tuula (2014) Changing Paradigms: A Sketch for Sustainable Wellbeing and Ecosocial Policy. Sustainability 6 (4).
 • Helne, Tuula (2014) Kasvukipuilua − kohti sosiaalipolitiikan, ympäristön ja talouden uutta arvojärjestystä. Hyvinvointikatsaus 2/2014.
 • Helne, Tuula (2014) Ei kahta ilman kolmatta: Hyvinvointi, talous ja luonto. Julkaisussa Riitta Särkelä, Aki Siltaniemi, Päivi Rouvinen-Wilenius, Heikki Parviainen & Eija Ahola (toim.) Hyvinvointitalous. Soste: Helsinki.
 • Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli (2015) Wellbeing and Sustainability: A Relational Approach. Sustainable Development 23.
 • Helne, Tuula (2016) Vakuutus kasvugeneraattorina: päästötöntä edistystä? Janus 24 (2).
 • Helne, Tuula & Salonen, Arto O. (2016) Ecosocial food policy: improving human, animal and planetary wellbeing. Sustainability: Science, Practice, & Policy 12 (2).  
 • Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli (2017) The relational conception of wellbeing as a catalyst for the ecosocial transition. Julkaisussa Aila-Leena Matthies ja Kati Närhi (toim.)The Ecosocial Transition of Societies. The Contribution of Social Work and Social Policy. London: Routledge.

Lisätietoja: Tuula Helne, puh. 020 634 1582, etunimi.sukunimi@kela.fi

Mikrosimulointi

Mikrosimuloinnissa jäljitellään eli simuloidaan lainsäädännön vaikutuksia kotitalouksien saamiin etuuksiin ja maksamiin veroihin. Mikrosimulointi on hyödyllinen menetelmä niin lainsäädännön suunnittelussa kuin sosiaaliturva- tai verotutkimuksessakin. Sen avulla voidaan mm. tarkastella sosiaaliturvalainsäädännön pitkän aikavälin kehitystä sekä kokeilla hypoteettisten lakimuutosten vaikutuksia kotitalouksien tuloihin.

Tutkimusosasto osallistuu Tilastokeskuksen hallinnoiman uuden SISU-simulointimallin kehittämiseen ja päivittämiseen ja käyttää sitä hyväksi tutkimuksissa ja selvityksissä sekä omien sovellutusten kehittämisessä. Aikaisemmin käyttöönotetun JUTTA-mallin päivittämistä jatketaan esimerkkilaskelmien tarpeisiin.

Yhteistyötahoja: Tilastokeskus, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö,  THL, VATT, Palkansaajien tutkimuslaitos, eduskunnan tietopalvelu.

Lisätietoja: Karoliina Koskenvuo, etunimi.sukunimi@kela.fi