Gå till innehållet

Vanliga frågor om utkomststödet

Vad är utkomststöd?

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd för enskilda personer och familjer. Det beviljas som ett stöd i sista hand för att täcka de grundutgifter som man har i livet.

Utkomststödet består av tre delar:

 • grundläggande utkomststöd
 • kompletterande utkomststöd
 • förebyggande utkomststöd

Du kan ha rätt att få grundläggande utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Hit räknas utgifter för boende, mat, hälso- och sjukvård och kläder. Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Socialbyrån kan dessutom enligt prövning bevilja kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd.

Hur inverkar andra stöd på utkomststödet?

Utkomststödet är ett stöd i sista hand. På beloppet inverkar alla dina disponibla inkomster och tillgångar, inklusive sociala förmåner (t.ex. förmåner från FPA, arbetspensionsförsäkringen eller arbetslöshetskassan).

Eftersom utkomststödet är ett stöd i sista hand betyder det att du först måste ansöka om alla andra stöd som du har rätt att få. Primära stöd från FPA är till exempel arbetslöshetsförmåner, bostadsbidrag, pensioner, studiestöd, föräldradagpenning, sjukdagpenning, hemvårdsstöd och underhållsstöd.

Hur räknar man ut det grundläggande utkomststödet?

För att man ska kunna avgöra om den sökande har rätt till det grundläggande utkomststödet görs en beräkning av inkomsterna och utgifterna. Vilka inkomster och utgifter som då ska beaktas har fastställts i lagen om utkomststöd.

 • Inkomster är den sökandes eller familjens disponibla nettoinkomster, det vill säga inkomsterna efter skatt samt tillgångarna. Med tillgångar avses till exempel de besparingar som man har på ett bankkonto.
 • Utgifter är de utgifter som täcks med en grunddel samt övriga grundutgifter. Grunddelen utgörs av en summa som är avsedd för nödvändiga utgifter för det dagliga uppehället.
 • Om de utgifter som beaktas är större än inkomsterna har den sökande rätt att få utkomststöd, vars storlek motsvarar skillnaden mellan dessa utgifter och inkomsterna.

Exempel:

Sanna är en arbetslös ensamförsörjare med två barn över 10 år. De bor i Sibbo. Sanna ansöker om grundläggande utkomststöd eftersom familjens ekonomi är mycket ansträngd.

Som inkomster beaktas följande:

 • arbetsmarknadsstöd + barnförhöjning 641,28 euro
 • barnbidrag + ensamförsörjartillägg 306,32 euro
 • bostadbidrag 578,40 euro
 • underhållsstöd 312,78 euro

Som utgifter beaktas följande:

 • hyra 810 euro
 • vattenavgift 45 euro
 • grunddel enligt familjens storlek 1 203,47 euro (ensamförsörjare 540,33 euro + första barnet över 10 år 343,85 euro + andra barnet över 10 år 319,29 euro)

Inkomster totalt 1 838,78 euro – utgifter totalt 2 058,47 euro = – 219,69 euro
Sannas familj får 219,69 euro i grundläggande utkomststöd.

Utkomststödet är en skattefri förmån.

I regel beviljas utkomststöd för en månad åt gången, men i vissa fall kan det beviljas för en längre tid än så. Vid behov kan utkomststöd också betalas för en kortare tid än en månad.

Hur kan jag ta reda på om jag kan få grundläggande utkomststöd?

Du kan använda ett beräkningsprogram för att ta reda på om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Min livssituation har förändrats, så jag behöver inte längre något utkomststöd. Vad ska jag göra nu?

Utkomststöd som FPA har beviljat kan du få indraget till ex. genom att ringa FPA:s servicenummer. Om det gäller ett beslut som kommunen har fattat ska du ta kontakt med socialbyrån i din hemkommun.

Vad förändrades inom utkomststödet år 2017?

Det grundläggande utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA 1.1.2017. Kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd beviljas fortsättningsvis av socialbyrån i kommunen. Grunderna för beviljande av utkomststöd förändras inte.

Hur ansöker man om utkomststöd?

Ansök först om grundläggande utkomststöd hos FPA. Om du behöver kompletterande utkomststöd eller förebyggande utkomststöd kan du ange också detta på samma ansökan. På din begäran kan FPA skicka din ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd till kommunen för handläggning.

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd via FPA:s e-tjänst. Även bilagorna kan lämnas in via e-tjänsten. Som bilaga räcker det t.ex. med en tydlig bild som du tagit med mobilen. Det är också möjligt att ansöka om utkomststöd med en pappersblankett eller muntligt. Vid behov får du vägledning och råd när du vill ansöka om utkomststöd. Du kan vända dig till vilken FPA-serviceställen som helst. Du kan också boka tid för ett besök på en FPA-serviceställen eller för kundservice per telefon.

Vilka utgifter täcker det grundläggande utkomststödet?

Det grundläggande utkomststödet som beviljas av FPA täcker följande utgifter:

 • utgifter för livsmedel
 • utgifter för kläder
 • mindre hälso- och sjukvårdsutgifter
 • utgifter för personlig hygien och renlighet i hemmet
 • utgifter för användning av lokaltrafik
 • utgifter för prenumeration av en dagstidning
 • utgifter för användning av telefon och datakommunikation
 • utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet
 • andra motsvarande utgifter som hänför sig till en persons och familjs dagliga uppehälle.

Som övriga grundutgifter beaktar FPA följande utgifter till behövligt belopp:

 • boendeutgifter och utgifter för underhåll av egnahemshus
 • nödvändiga utgifter som hänför sig till flyttning
 • utgifter för användning av hushållselektricitet
 • hemförsäkringspremier
 • andra hälso- och sjukvårdsutgifter än de som ingår i grunddelen
 • utgifter för barndagvård samt utgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
 • de utgifter som en förälder som inte bor i samma hushåll som sitt barn har för umgänget med barnet. Utgifterna beaktas till den del de grundar sig på ett avtal som socialvården i kommunen har fastställt eller på ett domstolsbeslut
 • utgifter för anskaffning av en nödvändig identitetshandling, uppehållshandling eller resehandling.

Är det möjligt att få utkomststöd från FPA för hälso- och sjukvårdsutgifter?

 • I utkomststödets grunddel ingår mindre utgifter för hälso- och sjukvård, såsom egenvårdsläkemedel och förbrukningsartiklar. De utgifter som ingår i utkomststödets grunddel godkänns inte separat som utgifter.
 • Som övriga grundutgifter kan främst godkännas utgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården, såsom hälsovårdscentralsavgifter och poliklinikavgifter. FPA kan godkänna den del av utgifterna som du inte får ersättning för från något annat håll, t.ex. från sjukförsäkringen eller med stöd av en frivillig försäkring. Du måste alltid visa upp verifikat (t.ex. en räkning) på sådana utgifter.
 • Självriskandelen av resekostnader för besök hos den offentliga hälso- och sjukvården, kostnader för offentlig tandvård och skäliga kostnader för glasögon kan också godkännas som hälso- och sjukvårdsutgifter.
 • Utgifter för privat hälso- och sjukvård beaktas bara då det är fråga om brådskande fall som kräver sådan vård. I praktiken förekommer sådana fall mycket sällan, eftersom den offentliga hälso- och sjukvården är tillgänglig även under jourtid.
 • Om du beviljas grundläggande utkomststöd från FPA och du också behöver receptbelagda läkemedel får du på samma gång en betalningsförbindelse som gäller på apoteket.
  Läs mer om hälso- och sjukvårdsutgifter

Jag har planer på att flytta. Kan jag vid behov få hyresgarantin från FPA som en del av det grundläggande utkomststödet?

FPA kan bevilja en betalningsförbindelse för hyresgarantin som en del av det grundläggande utkomststödet av bland annat följande orsaker: skilsmässa, samboförhållande har upphört, olika hälsoskäl, familjestorleken förändras, bostadslöshet eller risk för bostadslöshet, arbetsplatsen eller studieplatsen finns på en annan ort samt byte av bostad till en förmånligare bostad på uppmaning av FPA eller kommunens socialbyrå. Läs mer

Vilka bilagor som gäller utgifter måste man skicka till FPA?

Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet. De här utgifterna beaktas inte separat, utan de ingår som en helhet i grunddelen. Man behöver därför inte lämna in några utredningar om utgifterna (till exempel räkningar). Till exempel kassakvitton från butiken och telefonräkningar ska man alltså inte lämna in till FPA.

Utredningar som hänför sig till övriga grundutgifter (till exempel ett hyresavtal eller en räkning) ska lämnas in som bilaga till ansökan. I regel beaktar FPA övriga grundutgifter till faktiska belopp, förutsatt att de inte kan anses vara oskäliga.

Lämna ändå inte in sådana räkningar som redan har betalats som utkomststöd till ditt eget konto. Lämna inte heller in bilagor på sådana utgifter som man inte kan få grundläggande utkomststöd för. Sådana utgifter är till exempel böter, kvarskatt och delbetalningar på bilar och hushållsmaskiner.

Kom ihåg att foga alla nödvändiga bilagor till din ansökan. När alla bilagor är med säkerställer du att ansökan kan behandlas inom 7 vardagar. Om du gör din ansökan i e-tjänsten får du till sist fram en lista på de bilagor som behövs. Bilagorna finns också uppräknade på ansökningsblanketten i pappersform.

Hur ska man göra med räkningar? Hur skickar jag räkningar till FPA?

Den summa som anges på räkningen betalar FPA i regel till dig, och sedan sköter du om att räkningen blir betald. På din begäran kan FPA också betala dina räkningar direkt till faktureraren, t.ex. till ett elbolag eller försäkringsbolag. Om du vill att FPA betalar dina räkningar för dig ska du på varje räkning skriva betalas till faktureraren.

Det går enklast att skicka in räkningarna till FPA via e-tjänsten. En tydlig bild som du tagit med mobilen räcker som bilaga.
Läs mer om hur man kan lämna in räkningar

Hur lång tid tar det för FPA att handlägga en ansökan om utkomststöd?

FPA meddelar ett beslut om det grundläggande utkomststödet senast 7 vardagar från det att din ansökan kommit in till FPA. Då förutsätts att du till din ansökan har fogat alla de bilagor som behövs. Om din ansökan är bristfällig blir du ombedd att lämna in de utredningar som ytterligare behövs för att FPA ska kunna behandla den. I sådana fall tar FPA kontakt med dig. Läs mer om handläggningstider

Kommunens socialbyrå har alltid betalat utkomststöd till mig i slutet av månaden. Gör FPA på samma sätt?

I regel betalar FPA det grundläggande utkomststödet den första bankdagen i månaden. Om man inte hinner betala ut ditt utkomststöd på den normala betalningsdagen betalas det i samband med beslutet. I så fall är stödet på ditt bankkonto inom 2 bankdagar. Vi rekommenderar att du ansöker om utkomststöd cirka två veckor före början av den månad för vilken utkomststödet betalas. Då hinner utkomststödet komma in på ditt konto genast den första bankdagen i månaden.

Mina inkomster och tillgångar räcker inte till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet. Trots det fick jag ett negativt beslut på min ansökan om grundläggande utkomststöd. Vad ska jag göra?

Det lönar sig att kontrollera i beslutet från FPA om dina inkomster och utgifter har beaktats korrekt. Om du anser att FPA:s beslut är felaktigt kan du ansöka om omprövning av beslutet. Läs mer

Om du har sådana särskilda utgifter som du inte kan få grundläggande utkomststöd för, kan det hända att det är möjligt för dig att få kompletterande eller förebyggande utkomststöd från kommunen. Ta kontakt med socialbyrån i din hemkommun.

Jag förstår inte när jag ska ansöka om utkomststöd hos FPA och när jag ska ansöka om utkomststöd hos kommunen. Var kan jag få närmare information om det här?

FPA beviljar grundläggande utkomststöd medan kommunen beviljar kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Läs här vilka utgifter du kan ansöka om grundläggande utkomststöd för hos FPA.

När du behöver utkomststöd:

 1. Ansök alltid först om grundläggande utkomststöd hos FPA.
 2. Om du har sådana övriga utgifter som inte hör till det grundläggande utkomststödet och du därför behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan du ange detta i samma ansökan. På din begäran kan FPA skicka din ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd med bilagor till kommunen för handläggning.
 3. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA ska du ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen.
 4. Du behöver ett beslut om grundläggande utkomststöd även om du ansöker enbart om kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Läs mer om arbetsfördelningen mellan FPA och kommunen. Svar på många frågor hittar du också på kommunens webbplats.

Varför frågas det om min mans inkomster i ansökan om utkomststöd?

Utkomststödet är en familjespecifik förmån. Det betyder att alla familjemedlemmars inkomster och tillgångar samt utgifter inverkar på det grundläggande utkomststödets belopp. I ansökan finns det därför också frågor som gäller deras inkomster och utgifter.

Med familj avses följande personer som bor i gemensamt hushåll: föräldrar och förälderns minderåriga barn och adoptivbarn, äkta makar, sambor och personer som lever i registrerat partnerskap.